กลุ่มงานกฎหมาย
 
กลุ่มงานบัญชี
 
กลุ่มงานวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
 
 
 

        บริษัท มาวิน ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2543 โดยทีมงานผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ อาทิ โลจิสติก การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สิ่งพิมพ์ คลังสินค้า เป็นต้น ภายใต้ความตั้งใจที่จะให้บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจและกฎหมายสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย โดยทีมงานมืออาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความรู้และความชำนาญด้านการลงทุน การทำนิติกรรมสัญญา กฎหมายการค้าและธุรกิจ และการจดทะเบียนต่างๆ เรามุ่งเน้นความสำเร็จของงาน คุณภาพและความรวดเร็วของการให้บริการ พร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการมานานมากกว่า 10 ปี

       บริษัท มาวิน ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน (ติดกับสถานีรถไฟฟ้าชิดลม) ดำเนินธุรกิจบริการด้านกฎหมายและการบัญชีแบบครบวงจร รวมถึงให้บริการด้านรับดำเนินการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด เครื่องหมายการค้า รับดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT)รับดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าแก่ชาวต่างชาติ วางโครงสร้างกิจการ รับจัดทำเงินเดือนพนักงาน คู่มือและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานขององค์กร รับดำเนินการตรวจสอบภายใน เจรจาต่อรอง ระงับข้อพิพาท ตรวจสอบประวัติบุคคล ฯลฯ

       ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท มาวิน ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ จำกัด มีการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรและความรู้ต่างๆ แก่ทีมงานสม่ำเสมอ เพื่อการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย ให้ทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองและเศรษฐกิจในปัจจุบัน

 
       
 
บริษัท มาวิน ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ จำกัด
1025/10-11 Ploenchit RD.,Lumpini,Pathumwan,Bangkok 10330 THAILAND
Copyright © 2015 www.mawinconsult.com. All Right Reserved.