กลุ่มงานกฎหมาย
 
กลุ่มงานบัญชี
 
กลุ่มงานวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
 
 
 
ที่ดิน น.ส.3 (หนังสือรับรองการทำประโยชน์) สามารถมีการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ได้หรือไม่?

     ที่ดิน น.ส.3 ไม่อาจมีการครอบครองปรปักษ์ได้ ถึงแม้จะมีการครอบครองไว้โดยความสงบ เปิดเผย และมีเจตนาเป็นเจ้าของ มาเป็นเวลา 10 ปีแล้วก็ตาม เพราะการครอบครองปรปักษ์นั้นจะมีได้เฉพาะ “ที่ดินมีกรรมสิทธิ์” คือ ที่ดินมีโฉนดเท่านั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382
     แต่ทั้งนี้ ที่ดิน น.ส.3 อาจถูกแย่งการครอบครองได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1367 โดยการเข้าครอบครองที่ดินนั้นด้วยเจตนาเป็นเจ้าของและเปิดเผยจนครบ 1 ปี ก็จะได้สิทธิครอบครอง ซึ่งเจ้าของที่ถูกแย่งการครอบครองต้องฟ้องเอาที่ดินคืนภายในกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกแย่งการครอบครองไปโดยไม่สมัครใจ
ย้อนกลับ
 
       
 
บริษัท มาวิน ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ จำกัด
1025/10-11 Ploenchit RD.,Lumpini,Pathumwan,Bangkok 10330 THAILAND
Copyright © 2015 www.mawinconsult.com. All Right Reserved.