กลุ่มงานกฎหมาย
 
กลุ่มงานบัญชี
 
กลุ่มงานวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
 
 
 
การจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานตามกฎหมาย

     ค่าตอบแทนในการทำงาน หมายถึง เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อเป็นการตอบแทนที่ลูกจ้างทำงานให้แก่นายจ้าง
ไม่ว่าจะในหรือนอกช่วงระยะเวลาทำงานปกติ อันได้แก่ ค่าจ้าง ค่าจ้างในวันหยุด ค่าจ้างในวันลา ค่าล่วงเวลาในวันทำงาน ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
1. ค่าจ้าง
- จ่ายเป็นเงินเท่านั้น
- จ่ายตามที่ตกลงกันไว้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย
2. ค่าจ้างในวันหยุด
     จ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี ยกเว้นลูกจ้างรายวัน
รายชั่วโมง หรือตามผลงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์
3. ค่าจ้างในวันลา
- จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยไม่เกิน 30 วันทำงานต่อปี
- จ่ายค่าจ้างในวันลาเพื่อทำหมัน
- จ่ายค่าจ้างในวันลาเพื่อรับราชการทหาร ไม่เกิน 60 วันต่อปี
- จ่ายค่าจ้างในวันลาเพื่อคลอดบุตร ไม่เกิน 45 วันต่อครรภ์
4. ค่าล่วงเวลาในวันทำงาน
- จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง หรือต่อหน่วยสำหรับลูกจ้างตามผลงาน
- ต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้น
5. ค่าทำงานในวันหยุด
- จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า 1 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงหรือต่อหน่วย
   สำหรับลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด
- จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า 2 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงหรือต่อหน่วย
   สำหรับลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด
6. ค่าล่วงเวลาในวันหยุด
     จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงหรือต่อหน่วย ถ้านายจ้างไม่จัดให้ลูกจ้างหยุดงาน หรือจัดให้หยุดน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้จ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดเสมือนว่าลูกจ้างทำงานในวันหยุด
ย้อนกลับ
 
       
 
บริษัท มาวิน ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ จำกัด
1025/10-11 Ploenchit RD.,Lumpini,Pathumwan,Bangkok 10330 THAILAND
Copyright © 2015 www.mawinconsult.com. All Right Reserved.