กลุ่มงานกฎหมาย
 
กลุ่มงานบัญชี
 
กลุ่มงานวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
 
 
 

ประกาศแล้ว พระราชกฤษฎีกาเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา

     เมื่อวันที่ 10 ก.ค.58 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ “พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 588) พ.ศ.2558” ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.58 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญ คือ
     “มาตรา 3 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวล รัษฎากร สําหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ดังต่อไปนี้
(1) กําไรสุทธิที่ได้จากกิจการโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แต่ไม่รวมถึง กําไรสุทธิที่ได้จากกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
(2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกําไรที่ได้จากกําไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม (1)”

ตอนท้ายระบุหมายเหตุว่า เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากการดําเนินกิจการของโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนบางประเภท มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจเพื่อแสวงหากําไรมากกว่าเพื่อจัดการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเสมอภาค เป็นธรรมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับกิจการโรงเรียนเอกชนที่มุ่งส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้าร่วมพัฒนาการศึกษา สมควรปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเสียใหม่ โดยไม่รวมถึงกําไรสุทธิและเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกําไรที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน


อ้างอิง: http://www.isranews.org/isra-news/item/39819-isranews_39819.htmlย้อนกลับ
 
       
 
บริษัท มาวิน ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ จำกัด
1025/10-11 Ploenchit RD.,Lumpini,Pathumwan,Bangkok 10330 THAILAND
Copyright © 2015 www.mawinconsult.com. All Right Reserved.