กลุ่มงานกฎหมาย
 
กลุ่มงานบัญชี
 
กลุ่มงานวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
 
 
       
กลุ่มงานกฎหมาย
     เราจำแนกบริการกลุ่มงานกฎหมายออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. บริการด้านให้คำปรึกษากฎหมาย
2. บริการด้านดำเนินคดีความ
3. บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ

บริการด้านให้คำปรึกษากฎหมาย
     เรารับให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและการค้า รับตรวจสอบและร่างสัญญา รับจัดทำเอกสารทางกฎหมาย รับทำคำรับรองเอกสาร รวมถึง รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ดังนี้
เกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัท การค้า และการลงทุน
- รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัท องค์กร บุคคล และธุรกิจอื่นๆ ทุกประเภท
- บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท การจัดตั้งโรงงาน การเปิดธุรกิจร้านค้าต่างๆ
- บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจในประเทศไทย การร่วมลงทุน การรวมกิจการ การควบบริษัท การซื้อขายกิจการ
   และการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
- บริการให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัท การค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ
- บริการให้คำปรึกษาและเป็นเลขานุการในการจัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รวมถึง ดำเนินการจัดทำเอกสารต่างๆ
   เกี่ยวกับการประชุม
- บริการจัดทำเอกสารสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย ภาษาไทย-อังกฤษ
- บริการทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney)
เกี่ยวกับแรงงานและการจ้างงาน
- บริการให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและการจ้างงาน
- บริการจัดทำและตรวจสอบสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของ
- บริการจัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
- รับดำเนินการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน
- รับดำเนินการสอบสวนความผิดทางวินัยของพนักงาน
- รับดำเนินการเลิกจ้างพนักงาน
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
- บริการให้คำปรึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร
- รับดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองและใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง การจดทะเบียนสิทธิ์ และการโอนสิทธิ์
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
- บริการให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
- รับดำเนินการเป็นผู้รับมอบอำนาจในการเช่าซื้อที่ดิน ซื้อคอนโดมิเนียม
- รับดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิ และโอนกรรมสิทธิ์
- รับดำเนินการดูแลและจัดการผลประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

บริการด้านดำเนินคดีความ
     เรารับดำเนินคดี ว่าความ แก้ต่าง ระงับข้อพิพาท เจรจาประนีประนอมยอมความ บังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล รวมทั้ง การดำเนินการเกี่ยวกับจัดการมรดกและแบ่งมรดก
แบ่งเป็นคดีประเภทต่างๆ ดังนี้
คดีแพ่ง
- รับว่าความ แก้ต่าง และดำเนินคดี เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน นิติกรรมสัญญา ซื้อ-ขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ทรัพย์สิน ค้ำประกัน จำนอง-จำนำ หุ้นส่วน-บริษัท ตั๋วเงิน ละเมิด มรดก อสังหาริมทรัพย์ ฟ้องขับไล่ เป็นต้น
- รับดำเนินการจัดทำพินัยกรรม
- รับดำเนินการเกี่ยวกับขอจัดการมรดก และแบ่งทรัพย์สิน
- รับดำเนินการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ และเร่งรัดหนี้สิน
คดีอาญา
- รับว่าความ แก้ต่าง และดำเนินคดี เกี่ยวกับการทำร้ายร่างกาย ทำให้เสียทรัพย์ ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกง ปลอมแปลงเอกสาร ใช้เอกสารเท็จ เป็นต้น
คดีพิเศษ
- รับว่าความ แก้ต่าง และดำเนินคดี เกี่ยวกับการใช้เช็ค การละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร เป็นต้น
- รับดำเนินคดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
- รับดำเนินการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้าง กรณีถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
- รับดำเนินการแก้ต่างคดีแรงงาน กรณีนายจ้างถูกฟ้อง
การบังคับคดี
- รับมอบอำนาจดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
- รับมอบอำนาจดำเนินตรวจสอบทรัพย์สินลูกหนี้ ยึดทรัพย์ และขายทอดตลาดทรัพย์

บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ
     เรารับดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนธุรกิจ จดเลิกนิติบุคคล และยื่นขอรับใบอนุญาตประเภทต่างๆ ดังนี้
- รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด / บริษัทจำกัด / คณะบุคคล / ห้างร้าน / ร้านค้าต่างๆ
- รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ และข้อมูลทางทะเบียนของนิติบุคคล
- รับจดเลิกนิติบุคคลและชำระบัญชี
- รับจดทะเบียนพาณิชย์ / พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- รับจดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค้าเพิ่ม / ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- รับจดเครื่องหมายการค้า / สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
- รับจดทะเบียนอาหารและยา (อย.)
- รับจดทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้า
- รับจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว
- รับยื่นขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของนิติบุคคล
- รับยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI
- รับยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ

 
       
 
บริษัท มาวิน ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ จำกัด
1025/10-11 Ploenchit RD.,Lumpini,Pathumwan,Bangkok 10330 THAILAND
Copyright © 2015 www.mawinconsult.com. All Right Reserved.