กลุ่มงานกฎหมาย
 
กลุ่มงานบัญชี
 
กลุ่มงานวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
 
 
       
กลุ่มงานบัญชี
     รับให้คำปรึกษาด้านบัญชี จัดทำบัญชีรายเดือนและภาษีพร้อมนำส่ง ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี กระทรวงพาณิชย์และสรรพากรกำหนด
แบ่งงานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. บริการด้านจัดทำบัญชี
2. บริการด้านจัดทำเงินเดือน
3. บริการด้านตรวจสอบภายใน

บริการด้านจัดทำบัญชี
- ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
- ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาการจัดทำเอกสารนำส่งหน่วยงานราชการ
- ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาการจัดทำเอกสารด้านงานบุคคล
- รับวางระบบบัญชี
- รับจัดทำบัญชีปิดงบการเงินด้วยระบบ C-Smile
- รับจัดเตรียมเอกสารและยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3 ,ภ.ง.ด.53 และ ภ.พ.30)
- รับจัดทำและยื่นแบบภาษีทุกชนิดต่อกรมสรรพากร
- รับจัดทำบัญชียื่นงบการเงินระหว่างปีและงบการเงินประจำปี (ภ.ง.ด.50,ภ.ง.ด.51)
- รับดำเนินการนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร

บริการด้านจัดทำเงินเดือน
- รับจัดทำเงินเดือน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Business Plus
- รับจัดทำแบบนำส่งประกันสังคม สปส. 1-10
- รับจัดทำแบบนำส่งกรมสรรพากร ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.90 และภ.ง.ด.91

บริการด้านตรวจสอบภายใน
- รับดำเนินการตรวจสอบการยื่นงบการเงิน
- รับดำเนินการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในองค์กร
- รับดำเนินการประเมินคุณภาพขององค์กร
 
       
 
บริษัท มาวิน ที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจ จำกัด
1025/10-11 Ploenchit RD.,Lumpini,Pathumwan,Bangkok 10330 THAILAND
Copyright © 2015 www.mawinconsult.com. All Right Reserved.